facebook linkedin twitter Pagina mailen Pagina printen Voeg aan uw favorieten toe More...

Belfius bevestigt in de eerste jaarhelft opnieuw zijn sterke positie op de Belgische markt dankzij solide commerciële en financiële resultaten

10/09/2014

img_result_nl

Voor de volledige presentatie van de persconferentie, klik hier

Solide commerciële en financiële resultaten

Het nettoresultaat uit de commerciële activiteiten in de eerste jaarhelft van 2014 steeg met 31 % tot 291 miljoen euro waarvan 247 miljoen euro onderliggend.

De Legacy, die onder meer een obligatieportefeuille en de blootstelling aan Dexia omvat, had in die eerste jaarhelft een negatieve impact van 14 miljoen euro.

Dit resulteert in een geconsolideerd nettoresultaat van 277 miljoen euro voor Belfius in 1H2014, een toename van 8 % ten opzichte van 1H2013.

De belangrijkste redenen van deze stijging zijn:

 • De netto renteopbrengsten stegen met 8 % tot 1 033 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dit is onder meer te verklaren door de toegenomen spaarvolumes en een betere financieringskost.
 • De nettocommissieopbrengsten op producten namen toe tot 215 miljoen euro (+16 % in vergelijking met 1H2013). Dit wordt verklaard door een wijzigende voorkeur van klanten voor buitenbalansproducten zoals bijvoorbeeld Tak 44.
 • De kosten bleven strikt onder controle (daling van 3 %) door een gedisciplineerde uitvoering van een besparingsplan dat in 2013 werd gelanceerd. Getuige daarvan de gunstige evolutie van de Cost-Income ratio, die van 71 % in 1H2013 daalt tot 66 % in 1H2014. Deze kostenbeheersing blijft noodzakelijk gelet op de huidige lage renteomgeving.
 • De risicokosten bleven laag.

Belfius Bank presteerde sterk met een onderliggend nettoresultaat dat toenam van 61 miljoen euro in de eerste jaarhelft vorig jaar naar 167 miljoen euro. Dit is een duidelijke structurele verbetering van het onderliggend nettoresultaat.

Belfius Insurance presteerde eveneens goed met een nettoresultaat dat gelijk bleef op 133 miljoen euro waarvan 80 miljoen euro onderliggend, ondanks de netto negatieve impact van 20 miljoen euro (na herverzekering) ten gevolge van de hagelstormen in het Pinksterweekend. Zijn onderliggende Economic Combined Ratio (zonder de impact van de hagelstormen) bedroeg 97,7 %.

In elk segment zette Belfius sterke prestaties neer:

 • Belfius combineert op commercieel vlak op een erg succesvolle wijze mobiel bankieren met persoonlijk advies

Voor zijn individuele retail- en kmo-klanten zette Belfius volop in op zowel technologische als menselijke interactie, een winnende combinatie bekroond door commercieel succes. Getuige hiervan de succesvolle lancering van Belfius Pulse Start: 33 000 packs eind 1H2014 (waarvan 8 000 nieuwe klanten). In totaal telde Belfius voor dezelfde periode 48 000 nieuwe klanten met zichtrekening. Dus ongeveer 1 op 6 wordt nieuwe klant Belfius via Belfius Pulse Start.

Eind juni telde de gratis innovatieve Belfius-app op smartphone en tablet meer dan 257 000 actieve gebruikers - dit cijfer groeit per dag aan. Deze app kreeg van hen een tevredenheidsscore toebedeeld van maar liefst 98 %, wat de Belfius Direct Mobile-app tot de beste maakt die momenteel op de markt te vinden is. Hiermee bereikte Belfius trouwens een marktaandeel in België van 24,7 % in mobile banking.

Belfius versterkte met een stijging van 900 miljoen euro in beheerde mandaten zijn positie als derde grootste private bank van het land: 54 000 beleggers konden hierbij steeds rekenen op de expertise van hun meer dan 200 lokale, gecertifieerde Private Bankers voor hun beleggingen. In 1H2014 was ook de Tak 44-verzekeringscampagne erg succesvol en zorgde voor 500 miljoen euro aan beleggingen.

Daarnaast ondersteunde Belfius voluit jonge ondernemers door het tekenen van een belangrijke overeenkomst met het Europese Investeringsfonds (EIF): een totale enveloppe van 360 miljoen euro gespreid over 3 jaar wordt vrijgemaakt voor starters. 000 klanten stond woning dankzij de 2,2 …of Belfius heeft ook heel sterk bijgedragen aan de ondersteuning van het economisch weefsel in België. Bij de retail activiteit, heeft Belfius tijdens 1H2014 haar particuliere klanten kunnen ondersteunen in het realiseren of (ver-)bouwen van hun woning met het verlenen van 1,2 miljard euro woonkredieten, vertaald in de stijging van haar marktaandeel tov 2013. Bij de professionele klanten, stond Belfius 11 000 klanten bij tijdens 1H2014 in het uitbouwen van hun zaak dankzij de 1,8 miljard euro investeringskredieten.

 • Sprekend succes bankverzekeringsmodel

Belfius Insurance noteerde tijdens 1H2014 een opvallende toename van het premie incasso Leven, dat met liefst 46 % steeg tot 1 038 miljoen euro. Voornamelijk het bankkanaal maakte deze stijging mogelijk. De verdere uitwerking van het bankverzekeringsmodel met een verrijking van het productengamma in zowel Leven als Niet-Leven wierp al vruchten af. Getuige daarvan onder meer de hierboven reeds vermelde succesvolle Tak 44-campagne en de stijging van alle cross-sell ratio’s in zowel schuldsaldo als brandverzekeringen. Met de lancering van een nieuwe Tak 44-campagne einde juni, die het engagement van Belfius ten aanzien van de Belgische economie centraal stelt, gaat de bank op dit elan verder. In Niet-Leven nam het premie incasso toe met 4 % tot 315 miljoen euro. Belfius Insurance heeft zijn multi-kanaalstrategie verdergezet met een duidelijk commercieel succes binnen Corona, zijn direct verzekeringsfiliaal. Zo steeg het premie incasso met 9 % dankzij de succesvolle “Straf hé”-campagne.

 • Bevestigd leiderschap bij onze lokale autoriteiten, dat Belfius ook ten dienste stelt van de bedrijfswereld

Belfius beantwoordt nog steeds, als enige financiële instelling, alle kredietaanvragen van de lokale publieke sector met een bindend bod. Zo werd opnieuw meer dan 1,2 miljard euro projecten gefinancierd, een stijging van 7 %. Daarnaast participeerde Belfius ook aan de plaatsing van 83 % van alle uitgiftes door (semi-)publieke overheden. Zijn rol als expert van de publieke sector werd verder versterkt door het ondertekenen van een financieringslijn ten bedrage van 400 miljoen euro met de Europese Investeringsbank. Dit gebeurde in het kader van het project Smart Cities, waarmee Belfius de eerste bank is die zich volop opwerpt als verbindende partner tussen onze lokale overheden en Europa. Op die manier kunnen de immense uitdagingen rond verstedelijking adequater aangepakt worden. Daarnaast lanceerde Belfius ook de Belfius Easy Card: een innovatieve oplossing om mensen die geen bankrekening hebben toch de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het elektronisch betalingsverkeer. 30 % van alle kredieten die Belfius heeft verleend aan de Belgische grote ondernemingen is direct gelinkt aan zijn “Business 2 Government”-strategie, met focus op synergieën tussen privé- en publieke sector. Ten slotte lanceerde Belfius voor al zijn Public & Wholesale-klanten innovatieve oplossingen zoals Belfius Web Mobile en Belfius e-fleet.

Over het algemeen valt binnen Belfius een belangrijke stijging op van 6 % in kredietverstrekking gedurende de eerste jaarhelft en dit voor alle segmenten samen: zo werd er een totaal bedrag van 4,5 miljard euro leningen verstrekt door Belfius aan de Belgische economie.


Uitstekende solvabiliteit onder andere dankzij voortgezette inspanningen om non-core risico’s af te bouwen

Het balanstotaal van Belfius verminderde sinds september 2011 met 22 % tot 192 miljard euro, en dit zonder afbreuk te doen aan de ontwikkeling van de commerciële activiteiten. Diverse factoren droegen bij tot dit opmerkelijke resultaat:

 • De Legacy-portefeuille werd significant verder afgebouwd door de combinatie van tactische risicoafbouw en natuurlijke afloop. Zo werd enerzijds de obligatieportefeuille teruggebracht tot 10,7 miljard euro op 30 juni 2014 (t.o.v. 18,3 miljard euro eind 2011) en werd anderzijds de buitenbalans-kredietgarantieportefeuille gereduceerd tot 6,8 miljard euro (t.o.v. 11,6 miljard euro eind 2011). Wat overblijft, is nog steeds van goede gemiddelde kredietkwaliteit. De risicoafbouw wordt ook verdergezet gedurende de tweede jaarhelft; zo is er in juli en augustus additioneel 600 miljoen euro obligatieportefeuille afgebouwd.
 • De blootstelling aan Dexia daalde sinds oktober 2011 met 76 % en bedraagt vandaag net zoals eind vorig jaar 13,5 miljard euro die vervalt begin 2015. Dit is gewaarborgd door de Franse, Luxemburgse en Belgische overheid.

De uitstekende prestaties van Belfius in risicoafbouw gecombineerd met gegenereerde winsten, resulteerden in een sterke solvabiliteitspositie:

 • De Basel III CET 1-ratio (phased in) bedraagt 14,6 % op 30 juni 2014 (t.o.v. 13,8 % eind 2013) & de Basel III CET 1-ratio (fully loaded) bedraagt 12,9 % op 30 juni 2014 (t.o.v. 11,5 % eind 2013).
 • De Solvency II-ratio van Belfius Insurance bedraagt 239 % (t.o.v. 223 % eind 2013).

Belfius meent met dergelijke ratio’s over een ruime kapitaalbuffer te beschikken tegenover de respectievelijke 8 %- en 5,5 %- stresstestlimieten opgelegd door de ECB. Het kijkt dan ook sereen uit naar de Asset Quality Review van de ECB.

Belfius voldoet aan de Liquidity Coverage Ratio. Deze nieuwe norm rond liquiditeit wordt in België van kracht in 2015. Belfius voldeed al langer aan de huidige nationale normen. Eind juni 2014 beschikt Belfius tevens over een buffer van 37 miljard euro aan liquide middelen, die ongeveer 5 maal de institutionele financieringsbronnen die binnen het jaar op vervaldag komen, dekken.

Door de solide financiële resultaten en door een verregaande afbouw van de risico’s realiseert Belfius een substantiële verhoging van zijn totaal eigen vermogen. Dat verdubbelde van 3,3 miljard euro in 2011 tot 6,6 miljard euro eind 2013, en steeg verder tot 7,4 miljard euro einde juni 2014.

Belfius houdt zijn ambities op peil

Op basis van zijn sterke commerciële en financiële resultaten en zijn excellente solvabiliteit kijkt Belfius met vertrouwen en sereniteit naar de toekomst. In die zin zijn de eerder gedefinieerde pijlers van zijn beleid nog steeds pertinent.

Belfius wil:

 • een gezonde, duurzame bank-verzekeraar zijn met een uitgesproken maatschappelijk engagement;
 • de meest klantgerichte bank-verzekeraar zijn;
 • borg staan voor een blijvend hoog niveau aan financiële en risico-management-expertise.

Deze ambitie wordt ondersteund door 4 kernwaarden: fier op resultaat, passie voor de client, innoveren voor de toekomst en samen met respect.

Belfius heeft in de afgelopen zes maanden duidelijk werk gemaakt van zijn ambities.

Met betrekking tot zijn sociaal engagement heeft Belfius beslist zijn sponsoringbeleid volop toe te leggen op het maximaal vervullen van zijn maatschappelijke rol. Zijn engagement richting Special Olympics 2014 is in die zin sprekend. Belfius zal het bedrijf zijn dat het grootste aantal vrijwilligers levert voor deze organisatie: meer dan 750 werknemers zullen present zijn tijdens de Spelen. Daarnaast worden nog talrijke andere componenten uit de organisatie Special Olympics structureel gesteund.

Met betrekking tot zijn ambitie om 95 % tevreden klanten waar te maken, zette Belfius een grootschalig onderzoeksproject op, dit in samenwerking met het gerenommeerde bureau GFK. In juli 2014 werd gestart met het maandelijks actief en correct meten van de klantentevredenheid. Jaarlijks zullen meer dan 400 000 klanten gepolst worden. Deze ambitie zal niet enkel leiden tot een verhoogde klantenloyauteit en uitrustingsgraad maar ook tot een cultuurverandering, en ze zal een basis vormen voor een meer uitgesproken merkpositionering.

Belfius wenst binnen dezelfde logica constant werk te maken van operationele efficiëntie. Alle Belfius-afdelingen en -budgetten worden verder geoptimaliseerd volgens hun reële bijdrage tot de klantentevredenheid. Op die manier werd er een extra bedrag van 60 miljoen euro niet-personeelskosten geïdentificeerd dat geschrapt kan worden in de komende jaren, en dit zonder impact op de klantentevredenheid. Zo zal er bijvoorbeeld aanzienlijk bespaard worden op gebouwen en aanverwante onderhouds- en verwarmingskosten door de zetelmedewerkers te Brussel zoveel als mogelijk te huisvesten in de Rogiertoren tegen begin 2015.

Belfius positioneert zich op deze manier als meest klantvriendelijke financiële instelling in België: de ambitie is en blijft om 95 % tevreden klanten te behalen tegen 2016.

Conclusie

Belfius maakt werk van drie ambities voor zijn toekomst, met name: (1) een gezonde duurzame bank-verzekeraar zijn met een uitgesproken maatschappelijk engagement; (2) de meest klantgerichte bank-verzekeraar zijn; en (3) borg staan voor een blijvend hoog niveau aan financiële en risicomanagement-expertise.

Dankzij zijn sterke commerciële en financiële resultaten die resulteren in een goede solvabiliteit kan Belfius zijn strategie voor eind 2016 herbevestigen.

De heer Jos Clijsters, voorzitter van de raad van bestuur: “We hebben opnieuw duidelijk een stap voorwaarts gezet in het waarmaken van een duurzame toekomst voor Belfius. Zo zijn we goed op weg om te voldoen aan alle vereisten van Europa zodat we eind dit jaar deze bladzijde kunnen omdraaien. Ik ben bijzonder verheugd over de duidelijke relance van de commerciële activiteiten én over het vertrouwen die onze klanten in ons stellen.”

De heer Marc Raisière, CEO: “We kunnen nu inderdaad vol vertrouwen en sereniteit naar de toekomst kijken. We hebben de ambitie om een gezonde, duurzame bank-verzekeraar te zijn met het grootste maatschappelijke engagement. Daarenboven is en blijft het onze doelstelling om 95 % tevreden klanten te behalen tegen 2016. Dankzij onze klanten heeft Belfius zich tot een sterke en aantrekkelijke financiële speler weten te ontwikkelen.”Perscontact

press@belfius.be
+ 32 2 222 02 50

Ulrike Pommée
Ulrike.pommee@belfius.be
+ 32 2 222 02 57
+ 32 495 183 517


Terug naar nieuwsoverzicht...